Cách Xưng Tội

LỜI CHÚA: Người con thưa với Cha: “Thưa cha, con lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa”.(Lc 15,21)
– Sau khi xét mình, em vào toà Giải tội để xưng tội ra cho Linh mục đại diện Chúa nghe và ban phép giải tội cho em.
-Vào toà giải tội, em làm Dấu Thánh giá và nói:

Thưa cha, con là kẻ có tội, xin cha ban phép lành cho con.
Con xưng tội trong . . . (mấy tuần, mấy tháng)

-Rồi em bắt đầu nói tội ra cách rõ ràng:
Con đã . . . (mấy lần)
(Con có. . . . (mấy lần)

-Khi đã xưng tội xong, thì em nói:
Thưa cha, con đã xưng tội xong.

-Sau đó, em lắng nghe cha giải tội khuyên bảo và giao việc đền tội, (như đọc kinh hay làm một việc lành), rồi nghe cha bảo Hãy giục lòng ăn năn tội và cha đọc Lời xá giải:

-Khi cha đọc đến câu : Vậy, cha tha tội cho con, nhân Danh Cha X và Con X và Thánh Thần.

-Em làm Dấu Thánh giá và đáp: Amen.

-Khi cha bảo: Con đi về bình an.

-Em đáp: Con cám ơn cha.

Và em ra ngoài, lo làm việc Đền tội càng sớm càng tốt.

GỢI Ý MỤC VỤ:

Đối với các em mới Xưng tội lần đầu, khuyên nên cho các em tỏ dấu ăn năn qua việc đọc kinh ăn năn tội khi cha đọc Lời xá giải. Đối với các em Lớp Thêm sức, thì dạy cho các em biết cách giục lòng ăn năn tội và lắng nghe cha Giải tội đọc Lời xá giải.

Trả lời