Bài 39: Điều Răn Thứ Mười

CHỚ THAM CỦA NGƯỜI 

 1. LỜI CHÚA (Xh 20,17)
  “Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta”
 2. GHI NHỚ1. H. Điều răn thứ mười dạy ta những gì?T. Điều răn thứ mười dạy ta giữ lòng khỏi ham mê của cải quá đáng, để không tham lam và không ganh tị với người khác.2. H. Sự tham lam làm hại ta thế nào?

  T. Sự tham lam khiến lòng ra mù tối, rối loạn, phán đoán lệch lạc, phai lạt tình yêu mến và dễ sa ngã phạm tội.3. H. Ta phải làm gì để giữ lòng khỏi ham mê của cải quá đáng?
  T. Ta cần tập sống tinh thần nghèo khó, để hằng ngày biết hy sinh từ bỏ, lo tìm kiếm Nước Trời và luôn hướng lòng về Thiên Chúa.

III. THỰC HÀNH
Em không ham muốn của cải người khác.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa, xin giúp con biết sống công bằng, không tham lam, ganh tỵ và biết vui mừng khi thấy người khác được may mắn .
 2. BÀI HÁT : ĐỀN TRẢ CHO NGƯỜI

Lấy của ai đền cho người ấy nhé.
Đền càng mau càng tốt, càng vui lòng Chúa.
Lấy bao nhiêu, phải lo đền bấy nhiêu.
Làm thiệt hại ai, ta phải đền ngay tức thì.

Trả lời