Bài 7: Chúa Giê-su Ki-tô Con Một Thiên Chúa

 1. LỜI CHÚA (Mt 16, 15-16)
  Đức Giêsu hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”

Kinh Tin Kính: Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.

 1. GHI NHỚ1. H. Vì sao ta tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa?

  T. Vì Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Hai Thiên Chúa, được Chúa Cha sinh ra từ thuở đời đời, nên còn gọi là Chúa Con.2. H. Giêsu Kitô nghĩa là gì?
  T. Giêsu nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”. Kitô có nghĩa là “được xức dầu” để thi hành sứ vụ Tiên tri, Tư tế và Vương đế.

III. THỰC HÀNH
Luôn tin thờ, yêu mến Chúa Giêsu Kitô.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa Giêsu Kitô, là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Con Một Đức Chúa Cha và là Thiên Chúa của chúng con. Chúng con xin tin kính, thờ phượng, chúc tụng và tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.
 2. BÀI HÁT: GIÊSU KITÔ

Giêsu Kitô Ngôi Hai Chúa Trời
Giêsu Kitô là Con Chúa Cha,
Giêsu Kitô Thiên Chúa cứu độ,
Con luôn tin thờ: Giêsu Kitô.

Trả lời