Bài 28: Nghe Tiếng Lương Tâm

 1. LỜI CHÚA (Rm 2,14)
  “Dân ngoại là những người không có luật Mô-sê; nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì Luật dạy, thì họ là Luật cho chính mình”
 2. GHI NHỚ 

  1. H. Lương Tâm là gì?
  T. Lương tâm là luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt sẵn nơi đáy lòng mỗi người, để soi dẫn họ làm lành lánh dữ. 

  2. H. Ta phải nghe tiếng lương tâm thế nào?
  T. Ta phải luôn lắng nghe và làm theo tiếng lương tâm ngay chính. 

  3. H. Ta phải làm gì để đào tạo lương tâm ngay chính?
  T. Ta phải xa lánh tội lỗi, siêng cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, nghe theo giáo huấn của Hội Thánh, vâng lời những người có trách nhiệm dạy dỗ và năng bàn hỏi với những người đạo đức khôn ngoan.

III. THỰC HÀNH
Luôn sống theo lương tâm ngay thẳng.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa, xin giúp con luôn nghe theo tiếng lương tâm mà tuân giữ các giới răn Chúa, và làm lành lánh dữ, để luôn sống đẹp lòng Chúa.
 2. BÀI HÁT: CHÚA NÓI TRONG LÒNG

Chúa nói trong lòng ta, kêu mời ta mến Chúa.
Chúa sống trong lòng ta, ta lặng nghe tiếng Người.
Nếu chúng ta sạch tội, tâm hồn ta có Chúa.
Chúa phú ban nhiều ơn, cho hồn ta sáng ngời.

Trả lời