Bài 27: Sống Theo Ý Chúa Luật Luân Lý

 1. LỜI CHÚA (Gr 31,33)
  “Ta sẽ đặt lề luật ta vào bên trong chúng và Ta sẽ viết trên tim lòng chúng”
 2. GHI NHỚ 

  1. H. Thiên Chúa đã ban gì để hướng dẫn ta sống theo Ý Chúa?
  T. Thiên Chúa đã ban luật luân lý, gồm luật tự nhiên, luật Cựu ước và luật Tân ước, cùng ban các nhân đức để giúp ta sống theo ý Chúa.2. H. Luật Cựu Ước là luật nào?
  T. Luật Cựu ước là luật được Thiên Chúa đã ban cho dân Israel , qua ông Môsê tại núi Sinai, gồm tóm trong Mười điều răn.(Tr.64)

  3. H. Luật Tân Ước là luật nào?
  T. Luật Tân ước là luật yêu thương, được Chúa Kitô công bố cách đặc biệt trong Bài giảng trên núi, gọi là 8 Mối phúc thật.(Tr.68)

  4. H. Luật tự nhiên là luật nào?
  T. Luật tự nhiên là luật được Thiên Chúa ghi khắc trong Lương tâm mỗi người, để giúp ta phân biệt điều thiện, điều ác.

III. THỰC HÀNH
Em học thuộc lòng 10 điều răn và quyết tâm tuân giữ.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa, chúng con xin cám ơn Chúa đã ban các lề luật để hướng dẫn con sống theo Thánh ý Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Xin giúp con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và đừng để con lìa xa Chúa.
 2. BÀI HÁT: XIN VÂNG Ý CHA

Xin dạy con vâng theo ý Cha,
Như Đức Giêsu Kitô vâng theo ý Cha,

Trả lời