Bài 26: Các Bí Tích Khác

 1. LỜI CHÚA (Ga 19,34) “Một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người, tức thì máu cùng nước chảy ra”.
 2. GHI NHỚ1.H. Bí tích Thêm sức là gì?

  T. Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để ban Chúa Thánh Thần, giúp người tín hữu sống hoàn hảo hơn Bí tích Rửa tội, liên kết mật thiết với Hội thánh và làm chứng cho Chúa Kitô. 

  2. H. Bí tích Xức dầu Bệnh nhân là gì?
  T. Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu, về phần hồn và phần xác. 

  3. H. Bí tích Truyền chức thánh là gì?
  T. Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để thông ban chức Linh mục cho những người được tuyển chọn, hầu phục vụ Dân Chúa bằng việc giảng dạy, tế tự và điều hành mục vụ. 

  4. H. Bí tích Hôn phối là gi?
  T. Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để kết hợp hai người tín hữu một nam một nữ, thành vợ chồng trước mặt Chúa và Hội thánh, cùng ban ơn cho họ sống xứng đáng chức phận mình.

III. THỰC HÀNH
Siêng học giáo lý để chuẩn bị đón nhận các Bí tích.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã lập các Bí tích để thông ban ơn Chúa và để xây dựng Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết siêng năng học hiểu Lời Chúa, chuẩn bị đón nhận các Bí tích, để góp sức xây dựng Hội thánh Chúa.
 2. BÀI HÁT: BÍ TÍCH

 Bí tích là dấu bề ngoài, Chúa dùng mà ban ơn cho ta.

Chính Chúa đem xuống từ trời, đây là “Bảy suối nước linh ân”.

Trả lời