Bài 18. Phụng Vụ và Bí Tích

PHẦN II
CỬ HÀNH MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO  

Bài 18: PHỤNG VỤ và BÍ TÍCH

I. LỜI CHÚA (Rm 15,16)
“Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngọai, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các dân ngọai được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên chúa”

II. GHI NHỚ

1. H. Phụng vụ là gì?
T. Phụng vụ là việc tôn thờ chính thức của toàn thể Hội Thánh, để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và thánh hóa con người.

2. H. Phụng vụ gồm những việc nào?
T. Đó là Thánh lễ, các Bí tích và Các Giờ Kinh Phụng vụ.

3. H. Ta phải tham dự Phụng vụ thế nào?
T. Ta phải tham dự Phụng vụ cách ý thức, linh động, hữu hiệu và đầy đủ (x.PV.11)

4. H. Bí tích là gì?
T. Bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng, do Chúa Giêsu thiết lập và được trao lại cho Hội Thánh, để ban sự sống thần linh (ơn Chúa) cho chúng ta.

5. H. Có mấy Bí tích?
T. Có 7 Bí tích (x. Kinh)

III. THỰC HÀNH
Em siêng năng tham dự Phụng vụ và chuẩn bị lãnh Bí tích.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu khổ nạn và Phục sinh để cứu độ loài người. Ngày nay Chúa vẫn hằng tiếp tục ban ơn cứu độ cho chúng con qua Hội thánh. Xin cho chúng con luôn sốt sắng tham dự các nghi thức Phụng vụ để tôn vinh Chúa và mưu ích cho mọi người.

V. BÀI HÁT: BÍ TÍCH

Bí tích là dấu bề ngoài,
Chúa dùng mà ban ơn cho ta.
Chính Chúa đem xuống từ trời,
Dây là “Bảy suối nước linh ân”.

Trả lời