Bài 21: Bí Tích Hòa Giải

 1. LỜI CHÚA (Lc 15,21)
  Bấy giờ người con nói rằng: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha, con chẳng đáng được gọi là con cha nữa”.
 2. GHI NHỚ 

  1. H. Bí tích Hòa giải là gì?
  T. Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để tha các tội ta phạm từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội về sau, cùng giao hòa ta với Chúa và Hội thánh. Bí tích này còn được gọi là Giải tội hay Sám hối. 

  2. H. Chúa Giêsu đã lập ra Bí tích Hòa giải khi nào?
  T. Chúa Giêsu đã lập Bí tích này vào chiều ngày Phục sinh, khi hiện đến cùng các Tông đồ và nói: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại” (Ga 20,22-23)3. H. Bí tích Hòa giải ban những ơn ích thiêng liêng nào?
  T. Bí tích Hòa giải ban cho ta những ơn này:- Một là tha tội để giao hòa ta với Chúa và Hội thánh.- Hai là tha hình phạt đời đời do tội trọng đã gây ra và tha một phần các hình phạt tạm.- Ba là ban sự bình an và gia tăng sức mạnh thiêng liêng.

III. THỰC HÀNH
Khi lỡ phạm tội, em biết nhận tội và xin lỗi.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con xin cảm tạ Chúa đã lập Bí tích Hòa giải để tha tội và giúp chúng con trở về với tình yêu Chúa. Xin cho chúng con mau mắn tìm đến Chúa mỗi khi lỡ sa ngã phạm tội, để xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa.
 2. BÀI HÁT: BAN QUYỀN THA TỘI

Các con hãy nhận lấy, nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con cầm buộc ai, người đó bị cầm buộc. Các con tha tội ai, thì kẻ ấy được tha. Các con hãy ra đi, hãy báo tin mừng vui.

Trả lời