Bài 19: Ơn Chúa

 1. LỜI CHÚA (Ga 15,5)
  “Không có Thầy, chúng con chẳng làm gì được”
 2. GHI NHỚ 

  1. H. Bởi sức tự nhiên ta có thể sống đẹp lòng Thiên Chúa được không?
  T. Nếu không có ơn Chúa giúp thì chẳng được, như lời Chúa Giêsu phán rằng: “Không có Thầy, chúng con chẳng làm gì được” (Ga 15,5) 

  2. H. Ơn Chúa là gì?
  T. Ơn Chúa là sự trợ giúp Thiên Chúa ban, để ta sống xứng đáng là con cái Chúa và được dự phần vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. 

  3. H. Có mấy thứ ơn Chúa?
  T. Có hai thứ :
  – Một là ơn thánh hóa, cho ta được làm con Chúa.
  – Hai là ơn trợ giúp, tuỳ hoàn cảnh. 

  4. H. Ta cần làm gì để được ơn Chúa?
  T. Ta siêng năng cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích và làm các việc đạo đức.

III. THỰC HÀNH
Em luôn cầu xin ơn Chúa giúp đỡ mỗi khi làm việc.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa Giêsu, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Chúa ban cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết cộng tác với ơn Chúa, để mỗi ngày được nên thánh thiện hơn.
 2. BÀI HÁT

Không có ơn Thiên Chúa, ta chẳng làm được việc,
Không có ơn Thiên Chúa, ta chẳng làm được chi.
Ta có ơn Thiên Chúa, ta sẽ làm được việc.
Ta khấn xin Thiên Chúa, Chúa sẽ ban ơn lành.

Trả lời