Bài 14: Hội Thánh Chúa Ki-tô

 1. LỜI CHÚA (Mc 3,14-15)
  “Chúa Giêsu lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ”

Kinh tin kính: Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

 1. GHI NHỚ 

  1. H. Hội Thánh là gì?
  T. Hội Thánh là một cộng đoàn những người được LỜI CHÚA qui tụ, làm thành Dân Thiên Chúa, Thân Thể Chúa Kitô và Đền Thờ Chúa Thánh Thần. 

  2. H. Hội Thánh Chúa Kitô có những đặc tính nào?
  T. Hội Thánh Chúa Kitô gồm có 4 đặc tính nầy:
  – Một là duy nhất.
  – Hai là Thánh thiện.
  – Ba là Công giáo.
  -Bốn là Tông truyền. 

  3. H. Các thánh thông công là gì?
  T. Là các tín hữu còn sống trên trần gian, các linh hồn trong luyện ngục và các thánh trên trời cùng hiệp thông, chia sẻ cho nhau những ơn ích thiêng liêng. 

  4. H. Vì sao Hội Thánh có bổn phận truyền giáo?
  T. Vì Chúa muốn cho mọi người được cứu độ, nên Hội Thánh có bổn phận phải đem chân lý cứu độ của Chúa đến cho mọi người.

III. THỰC HÀNH
Em cầu nguyện cho có nhiều người gia nhập Hội Thánh.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa Giêsu, cám ơn Chúa đã cho chúng con được sống trong Hội Thánh. Xin cho chúng con biết yêu mến và vâng theo những điều Hội Thánh truyền dạy.
 2. BÀI HÁT: EM YÊU GIÁO HỘI

Em yêu là yêu Nhà Chúa,
Em yêu là yêu Đền Thờ,
Em yêu là yêu Giáo Hội,
Chính là Thân thể của Đức Kitô.

Trả lời