Thứ Sáu, ngày 25.11.2022

Tin Mừng Lc 21, 29-33

“Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21, 33)

Thiên Chúa nói với chúng ta bằng hai cách: Một là bằng lời Chúa trong Thánh Kinh, hai là qua các dấu chỉ trong cuộc sống. Vì thế, chúng ta cần phải biết nhận ra lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, Chúa Giê-su đã dùng hình ảnh của cảnh sắc thiên nhiên xung quanh để dạy người môn đệ nhận biết Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

Chúng ta không biết rõ Nước Thiên Chúa là như thế nào? Nhưng với những dấu chỉ thời đại, chúng ta chắc chắn rằng, có sự hiện hữu của Nước Thiên Chúa trên trần gian này. Và sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đón nhận các biến cố trong cuộc sống như là thánh ý của Chúa. Vì thế, dù chúng ta sống trong thế gian nhưng cũng đang sống trong Triều Đại Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những dấu chỉ của Nước Thiên Chúa đang hiện diện trên trần gian này, để chúng con biết chu toàn trách nhiệm mỗi ngày và sống tốt giây phút hiện tại của mình cho đẹp lòng Chúa.

Bông Hồng Nhỏ, Lớp Thỉnh Sinh I

Trả lời