Làm Vua

   

Qua Bí Tích Rửa Tội

Ta được gọi làm “vua”

Làm vua của “chính mình”

Trong hành trình cuộc sống

 

Vua không lộng, không ngai

Không lính canh hầu hạ

Nhưng vua mà ra lệnh

Xác chẳng dám hư hèn

 

Vì xác lắm bon chen

Quen làm không suy nghĩ

Thích ăn rồi lại nghỉ

Chẳng màng chi trí cần

 

Mà trí giúp phân trần

Đâu đường chân nẻo đúng

Đâu luật lệ quốc chung

Buộc xác ta phải tùng

 

Làm vua xét cho cùng

Oai hùng nhưng gian khó

Xin ơn Thiên soi tỏ

Giúp vua rõ đường đi

 

Để vua sống trị vì

Theo đường đi Chúa muốn

Để ngày sau không luống

Cả một đời cất công.

Hoa Xuân

Trả lời