Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn

Ôi ngày Hồng phúc tuyệt vời!

Xin dâng lên Chúa cuộc đời con đây

Hồng Ân Vĩnh Khấn tròn đầy

Trọn đời đoan hứa tháng ngày trung kiên.

 

Tâm tư dâng hết nỗi niềm

Giêsu Đấng Thánh con tìm vì yêu

Yêu Giê-su hy lễ chiều

Dù cho thử thách phong nhiêu cuộc đời.

 

Con xin tuyên hứa một lời

Khó Nghèo – Khiết Tịnh trọn đời Xin Vâng

Trước mặt Đấng là Tình Quân

Giê-su đối tượng duy nhất lòng con.

 

“Câu thề” vẹn nghĩa sắt son

Từ nay phó thác đời con cho Ngài

Trung thành Giao Ước không phai

Bình an dấn bước có Ngài bên con

 

Tình con tình Chúa vuông tròn

Hồng Ân Vĩnh Khấn Trọn đời tri ân.

Hạt cát nhỏ mtgCaiMơn.

(Kỷ niệm ngày Tuyên Khấn Trọn Đời – 14. 06. 2024)

Trả lời