Gương Thánh

Gioan gương thánh cẩn ngôn

Biết người nộp Chúa không đồn lung tung

Phêrô gương thánh anh hùng

Nói không bỏ Chúa, chung cùng cũng thua

 

Ba lần chối Chúa búa xua

Gà gáy, nhớ Chúa te tua cõi lòng

Chúng con hết sức cầu mong

Xin ơn thánh Chúa giữa đồng thế gian

 

Ngày ngày xin Chúa ân ban

 Cho con biết Chúa mở mang cõi lòng

Theo gương hai thánh giữa dòng

Không ham nói xấu, chạnh lòng ăn năn.

Hoa Xuân

Trả lời