Chúa Muốn Con Hoàn Toàn

Con có những nỗi buồn

Chỉ một mình Chúa biết

Con có những niềm vui

Cũng chỉ mình Chúa ban

 

Nỗi buồn mà con thông

Tủi nhục mà con hiểu

Những hiểu lầm con chịu

Chưa hẳn là Chúa trao

 

Niềm vui mà con có

Hãnh diện cùng tự hào

Nó chỉ như mưa rào

Chưa hẳn là ý Chúa

 

Khổ nào vượt trí hiểu

Đau nào quá tầm tay

Sức người không vượt nỗi

Chúa mới gởi mà thôi!

 

Khiêm hạ nào dâng cao

Lòng Mến Chúa  tuôn trào

Niềm vui “không biến mất” (Ga 16,22b)

Mới đích thực Chúa trao

 

Thế gian thì hữu hạn

Thiên Chúa mới vô biên

Tình người nhiều định kiến

Lòng Chúa mới Diệu huyền!

 

Nên Chúa cho rồi lấy

Tôi luyện lòng trông cậy

Chúa muốn con hoàn toàn

Cậy nhờ vào Chúa thôi!

Người Tông Đồ

Trả lời