Chúa Biết, Sao Hỏi Con?

Bỗng một ngày Chúa hỏi con âm ỉ

Làm tông đồ con có thấy cô đơn?

Ôi lạy chúa! nó nhiều hơn con nghĩ .

 

Sao bây giờ Chúa hỏi để làm chi?

“Lướt” tên con, Chúa chọn để làm gì ?

“Click” vào con làm sao con cưỡng nổi .

 

Sao bây giờ Chúa hỏi con quá vội ?

Trả lời sao vẫn không thấy an lòng

Chỉ bập bẹ chọn lời Tiên Tri trẻ

 

Mượn ân tình lời Thánh Vịnh năm xưa:

Ôi Chúa biết “khi chân con lảo đảo,

Tình thương Ngài đã đỡ nâng con

Lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng

Ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng”.

Người Tông Đồ

Trả lời