Ca Khen Mẹ

 

Mẹ là Thánh Mẫu vẹn tuyền

Thọ tạo duy nhất Tội Truyền chẳng vương

Hoa hường tỏa ngát mùi hương

Mẹ như chính Cửa Thiên Đường mở ra

Hòm Bia Thiên Chúa ngọc ngà

Chứa lời Giao Ước chính là Ngôi Hai

Ngàn xưa thánh ý an bày

Mẹ giữa trời đất chẳng ai sánh bằng

Khiêm nhường đáp tiếng Xin Vâng

Hân hoan đón nhận Sứ Thần loan tin

Maria – Đức Nữ Trinh

Ca khen danh Mẹ hiển vinh ngàn đời

Nguyện xin Mẹ đoái nghe lời

Dìu đoàn con mọn qua nơi lưu đày

Trông về cõi phúc thiên thai

Ngắm nhìn nhan Mẹ bên ngai Vua Trời

Bảo Bảo

Trả lời