Âm Vang Còi Phục Sinh

Te tích tích!

Te tích tích!

Tích tích tích!

Nào vui lên !

 

Chúa Phục Sinh!

Chúa Phục Sinh!

Khắp Thiên đình

Cùng Trái đất

 

Người đã mất

Kẻ hiện sinh

Chốn Thiên đình

Nơi âm phủ

 

Toàn Vũ trụ

Dải Ngân hà

Được thứ tha

Ngàn tội lỗi

 

Được đổi mới

Phúc dồi dào

Sống thanh cao

Đời con Chúa

 

Cùng khổ giá

Theo Giê- su

Chúa thưởng bù

Đời sống mới

Allêlu – Allêluia !

Người Tông Đồ

Trả lời