Tỉnh Thức, Cầu Nguyện và Hoán Cải

Mùa vọng lại đến Chúa ơi

Cho con tỉnh thức giữa đời mau qua

Sớm mai cho đến chiều tà

Tâm luôn nhớ Chúa mới là cần thay

Thời gian gió giục lá bay

Sống không có Chúa tháng ngày luống công

Vậy nên ra sức vun trồng

Bao nhiêu nhân đức giữa đồng thế gian

Từng giây từng phút ân ban

Uốn cho bằng phẳng những đường quanh co.

Hoa Xuân

Trả lời