Thứ Năm, ngày 27.10.2022

Tin Mừng: Lc 13, 31- 35

“Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất”. (Lc 13, 32)

Lời Chúa ngày hôm nay nhắc đến việc Chúa Giêsu yêu thương con người đến đỗi con người có phản bội hay chống đối Ngài thì ngài vẫn hằng yêu thương tha thứ cho con người.

Mở đầu đoạn Tin Mừng là lời nhắc nhở của những người Pharisiêu gửi đến Chúa Giêsu về việc Vua Hêrôđê tìm hại Người.

Nhưng đáp lại thái độ lo lắng của họ lại là sự thản nhiên của Chúa. Bởi không ai khác ngoài Chúa biết giờ nào mình phải chết. Và chẳng ai có thể bách hại Ngài cho đến khi ngày ấy đến. Ngày ấy sẽ được hoàn thiện trong thời gian sắp đến: “Ngày thứ ba, tôi sẽ hoàn tất”. Chúa Giêsu còn nhắc đến dân thành Giêrusalem những con người có lòng dạ sắt đá mặc dù Chúa đã yêu thương và tha thứ cho họ rất nhiều lần nhưng họ vẫn tìm cách bách hại Người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người tội lỗi như thế ấy mà Chúa chẳng bỏ mặc vẫn rủ lòng thương xót chúng con. Nguyện xin Chúa biến đổi con người chúng con để chúng con biết ăn năn hối cải để quay về bên Chúa. Và lạy Chúa xin cho chúng con biết sống giây phút hiện tại để chu toàn sứ mệnh mà Chúa trao ban.

Chiên con – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời