Mục Đồng Ngày Nay

Con không tìm chỗ nhất

Cũng chẳng lấy niềm vui

 không đầy lùi người khác

 Luôn cùng nhau dìu dắt

 

 Để Loan báo Tim Mừng

 Chúa trao cho Giáo hội

 Những gì con học hỏi

 Được Giáo hội khơi nguồn

 

Sai đi người môn đệ

 Dưới góc nhìn Hạ thế

 Cùng Trái Tim Hài Đồng

Sống phục vụ cho không

 

Quỳ lạy Chúa Hài Đồng !

Học tâm tình khiêm hạ

Xin giữ con vững dạ

Vượt đố kỵ nghi nan

 

Biết tìm chỗ nghỉ an

Đơn hèn nơi Máng cỏ

Mẹ Hài Đồng quỳ đó

Khấn xin Mẹ thương cho!

 

Con đây người Môn đệ

Thế gian đổi từng ngày

Như Mục Đồng năm ấy

Vui cùng Mẹ chung tay.

Người Tông Đồ

Trả lời