Chị Samari

Khoảng mười hai giờ trưa

Nhớ người xưa lấy nước

Chúa tiếp bước đến gần:

“Chị cho tôi chút nước”

 

Chúa Giê-su hiểu biết

Người Chúa tiếp là ai

Một phụ nữ dân ngoại

Đã kề vai năm chồng

 

Chúa tiếp chuyện bắt lòng

Người tin xong Chúa nói:

“Ai uống nước tôi cho

Sẽ không còn khát nữa”

 

Nước tôi nước hằng sống

Đem sức sống trào dâng

Chị tin thật trong lòng

Khát mong người cho nước

 

Thế rồi được tin phước

Chạy loan trước cho người:

“Đấng cứu độ trần gian…”

Tin Mừng chóng lan tràn

 

Xin cho con chút sáng

Để để thấy nước ân ban

Từ thánh giá lan tràn

Xóa tan lòng cơn khát

 

Xác thịt vốn hư nát

Chua chát chốn trần gian

Linh hồn khát thiên đàng

Vẫn không sao vượt cạn

 

Xin Chúa thêm tiếp sức

Cho con dứt mê lầm

Đừng lo lắng chú tâm

Mãi hoài cho thân xác

 

Vì đối tượng thể xác

Là “xác thịt, thế gian”

Chính đối tượng “linh hồn”

Mới là hôn thê Chúa

 

Xin cho con chút Chúa

Để xua úa tâm hồn

Thắp dậy chốn thâm cung

Một tình nồng sung mãn

 

Xin cho con yêu Chúa

Bằng héo úa thân tàn

Bằng thập giá đang mang

Về thiên đàng vinh phúc

     Hoa Xuân

Trả lời