Bài 14: Hội Thánh Hiệp Thông

 1. LỜI CHÚA
  “Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là Đầu, chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ ” (Ep 4, 15-16).
 2. GHI NHỚ 1. H. Mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh nghĩa là gì?

  T. Nghĩa là các tín hữu trong Hội Thánh hợp thành một thân thể duy nhất, mà Chúa Kitô là Đầu; sự thánh thiện của Đầu được thông ban cho các chi thể và sự tốt lành của người này cũng ảnh hưởng đến người kia.2. H. Các tín hữu hiệp thông với nhau thế nào?

  T. Các tín hữu còn sống trên trần gian, các linh hồn trong luyện ngục và các thánh trên trời, cùng chia sẻ cho nhau những ơn ích thiêng liêng.3. H. Các tín hữu còn sống ở trần gian hiệp thông với nhau thế nào?

  T. Các tín hữu còn sống cùng hiệp thông với nhau trong đức tin, đức ái, kinh nguyện, các Bí tích và các đoàn sủng; đồng thời cũng chia sẻ của cải vật chất cho nhau, trong tinh thần liên đới và tương trợ.4. H. Chúng ta hiệp thông với các thánh trên trời thế nào?
  T. Chúng ta noi gương đời sống thánh thiện của các Thánh và xin các ngài phù giúp; còn các Thánh thì chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta.

  5. H. Chúng ta hiệp thông với các linh hồn nơi luyện ngục thế nào?
  T. Chúng ta dâng việc lành phúc đức, dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn ấy sớm được giải thoát, và chính chúng ta cũng được hưởng nhờ lời chuyển cầu của các ngài.

III. THỰC HÀNH
Em vui chịu những hy sinh để cầu nguyện cho các linh hồn.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa, nhờ Con Một Chúa đã chết và sống lại, mà chúng con được hưởng nhờ ơn cứu độ. Chúng con xin hiệp thông với các Thánh trên trời để ca tụng Chúa, dâng mọi việc lành phúc đức để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi luyện tội, và luôn cầu nguyện cho nhau hằng ngày.

Trả lời