Bài 10: Thánh Thần – Đấng Thánh Hóa

 1. LỜI CHÚA
  “Đấng Phù trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy chúng con mọi điều và sẽ làm cho chúng con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với chúng con ” (Ga 14,26).
 2. GHI NHỚ1. H. Chúa Thánh Thần làm gì trong Hội Thánh?

  T. Chúa Thánh Thần luôn xây dựng, gìn giữ, hướng dẫn, thánh hoá và canh tân Hội Thánh ở thế gian nầy.2. H. Chúa Thánh Thần xây dựng Hội Thánh thế nào?

  T. Chúa Thánh Thần ban sức sống cho Hội Thánh, hợp nhất các tín hữu nên một trong Chúa Kitô, và thúc đẩy Hội Thánh chu toàn sứ mệnh Chúa Kitô giao phó.3. H. Chúa Thánh Thần thánh hoá Hội Thánh thế nào?

  T. Chúa Thánh Thần làm cho các tín hữu trở nên con cái Chúa Cha, được dự phần vào sự sống Chúa Kitô. Người còn cho họ nhận biết sự thật, dạy họ cầu nguyện, thúc đẩy họ sống trọn tình mến Chúa yêu người, và làm chứng cho Chúa Kitô.4. H. Có những ơn huệ nào của Chúa Thánh Thần ?

  T. Có bảy ơn huệ Chúa Thánh Thần:
  – Một là ơn khôn ngoan.
  – Hai là ơn hiểu biết.
  – Ba là ơn thông minh.
  – Bốn là ơn biết lo liệu.
  – Năm là ơn sức mạnh.
  – Sáu là ơn đạo đức.
  – Bảy là ơn kính sợ Thiên Chúa.

 3. H. Ta phải sống với Chúa Thánh Thần như thế nào?
  T. Ta phải tin kính, thờ phượng, cầu xin Chúa Thánh Thần, và vâng theo ơn Người soi sáng, cùng tôn trọng hồn xác ta là đền thờ của Người.

III. THỰC HÀNH
Em luôn nhớ Chúa Thánh Thần và xin Ngài thánh hoá mọi việc.

 1. CẦU NGUYỆN
  Hát kinh Chúa Thánh Thần.

Trả lời