Ba Lời Khấn

Thời gian thấm thoát thoi đưa

Trăm ngày cũng tựa cơn mưa buổi chiều

Một năm khấn giữ ba điều

Khó nghèo, khiết tịnh cạnh điều phục vâng

Một hôm thức giấc bâng khuâng

Soi lòng chợt thấy chưa vâng bao điều

Đi tu hạnh phúc ít nhiều

Là do dâng hiến mọi chiều vì yêu

Khiết tịnh đã nộp chúa thêu

Bức tranh hồng thắm vờn siêu đất trời

Khó nghèo gương sáng cho đời

Để lòng thanh thoát giúp Lời tiến lên

Ý riêng vâng nộp Bề Trên

Hết tình vâng phục cho nên gương lành

Đời tu hạnh phúc thiết tha

Vì yêu khấn giữ đó là hiến dâng.

Hứa với Chúa

Trả lời