Tình Thập Giá

Một chiều máu Chúa tuôn rơi

Thân treo thập giá vì đời bạc vong

Mão gai, đinh sắt, lưỡi đòng

Cùng muôn hình khổ bởi lòng thế nhân

 

Mũi đinh thấu cả tay chân

Lằn roi rướm máu châu thân ngọc ngà

Một lời cũng chẳng kêu ca

Nguyện cầu Thiên Chúa xin tha: “chúng lầm”

 

Bóng hình Thập giá ngàn năm

Là tình yêu Chúa âm thầm trao ban

Suy tôn Thánh Giá cao sang

Hiệp lời chúc tụng vinh quang Chúa Trời.

Bảo Bảo

Trả lời