Khóa học thứ 33 về Tòa trong dành cho các linh mục và những người sắp lãnh nhận thánh chức

Khóa huấn luyện thứ 33 do Tòa Ân giải Tối cao tổ chức cho các linh mục và những vị sắp lãnh nhận Chức Thánh đang diễn ra từ ngày 20 đến 24/3/2023 tại Roma. Trong số các chủ đề, khóa học trình bày về ơn tha tội và việc chăm sóc về chiều kích tâm lý và thiêng liêng. Sáng thứ Năm ngày 23/3/2023, các tham dự viên sẽ yết kiến Đức Thánh Cha.

Khóa học được bắt đầu với bài chia sẻ của Đức ông Krzysztof Nykiel, Phó Tòa Ân giải, về năng quyền và hoạt động của “Tòa Thương xót”. Các hoạt động của Tòa Ân giải hướng đến sứ mạng cơ bản của Giáo hội là ơn cứu độ của các linh hồn.

“Tòa án Ân Sủng và Lòng Thương Xót”

Đức ông Nykiel giải thích rằng cơ quan này không phải là nhà tù, nhưng là “Toà án Ân Sủng và Lòng Thương Xót”, phụ trách lãnh vực bên trong về mối tương quan giữa Thiên Chúa và tín hữu, cả trong bí tích và ngoài bí tích, tùy thuộc vào việc một người hành động trong bối cảnh của bí tích Giải tội hay trong khi linh hướng.

“Các trường hợp của lương tâm”

Nói về “các trường hợp của lương tâm”, theo Đức ông Nykiel, chúng gồm nhiều vấn đề khó xác định. Đồng thời ngài chỉ rõ rằng trong “Tòa trong”, cả trong bối cảnh bí tích và không thuộc bí tích, Tòa ân giải cho phép giải vạ, miễn trừ, giảm hình phạt, ân xá và những ân huệ khác.

Năm tội được đề cập trong Bộ luật hiện hành

Đức ông Nikyel cũng trình bày nhiều tình huống khác nhau và đặc biệt mô tả năm tội được đề cập trong Bộ luật hiện hành: mạo phạm Mình Thánh Chúa; trực tiếp vi phạm ấn tín bí tích; ban bí tích giải tội cho người đồng phạm trong tội lỗi điều răn thứ sáu; tấn công thể lý Đức Giáo hòang; thánh hiến một giám mục mà không có bổ nhiệm của Đức Giáo hòang. Ngài cũng nói thêm về một tội khác mới được đưa vào giáo luật: thực hiện truyền chức thánh cho một phụ nữ.

Thái độ của các vị giải tội

Cuối cùng, Đức Ông Nykiel khuyến khích các vị giải tội, trong tòa giải tội hãy có thái độ, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô nêu lên và nhiều lần tái khẳng định, giống như thái độ của Chúa: “không đe dọa, nhưng mời gọi một cách nhẹ nhàng và mang lại sự tin tưởng” để mời gọi một sự thay đổi cuộc sống.

Trong số các đề tài của ngày thứ hai của khoá học, ngày 21/3/2023, có đề tài: “Ơn tha tội: ở trung tâm của mầu nhiệm Cứu Chuộc” do Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân Giải, trình bày; trong khi đó, Cha Luca Ferrari, Thừa sai Lòng Thương xót, xác định đâu là lối tiếp cận thích hợp trong tòa giải tội.

Hồng Thủy 

Nguồn: Đài Vatican News

Trả lời