Kết Giao

Khoác vào tấm áo trinh trong

Từ nay nguyện ước một lòng Xin Vâng

Sống đời Nghèo Khó thanh bần

Đơn sơ Khiết Tịnh bụi trần không vương.

—–

Khó Nghèo để được thanh cao

Xin Vâng, Khiết Tịnh dâng trao cuộc đời

Gian trần trăm lối ngàn nơi

Tim hồng son sắt một lời Kết Giao.

Sưu tầm

Trả lời