Gương Thánh Giu-se

Giuse gương sáng Hiền Lành

Cha nuôi Công Chính chẳng đành bỏ Con

Một lòng Tin Chúa Ngôi Con

Tin lòng Trinh Nữ vẹn tròn đức dung

 

Tình Thương Chân Thật vô cùng

Dẫu cho gian khổ muôn trùng cũng thương

Âm Thầm – Vâng Phục nêu gương

Nhân thế dõi bước tìm đường tiến lên

 

Nên thánh nhờ đó mà bền

Xây nhà Thiên Quốc bằng nền Thánh Gia

Mỗi khi sa ngã, bất hòa

Mỗi khi nhân đức khó mà thực thi

 

Thì trông Thánh Cả có chi

Ta vâng học hỏi rồi thì vượt qua.

Hoa Xuân

Trả lời