Bài 3: CON NGƯỜI ĐÁP TRẢ BẰNG ĐỨC TIN

 1. GHI NHỚ.
  H. Đức tin là gì ?
  T. Đức tin là hồng ân Chúa ban và là hành vi tự do của con người, để con người đáp lại lời mời gọi của Chúa và chấp nhận mọi Lời Chúa dạy.
 2. THÁNH KINH
  Đám đông dân chúng hỏi Chúa Giêsu : “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện việc Thiên Chúa muốn ?”Chúa Giêsu trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn các ông làm là: tin vào Đấng Người đã sai đến”. (Ga 6,28-29
 3. GIẢI THÍCH.
  Tin:
  là chấp nhận là thật lời người khác nói về một điều mà ta chưa thấy, chưa biết. Mức độ tin còn tuỳ thuộc vào uy tín của người nói (người lớn hay trẻ con, đáng tin hay hèn hạ…).
  Trong đời sống hàng ngày, niềm tin là điều cần thiết cho cuộc sống, nếu thiếu niềm tin, thì cuộc sống sẽ nặng nề vì ngờ vực, nghi kỵ. Từ thực tế đó, niềm tin vào Thiên Chúa trở nên gần gũi, nhưng cao siêu hơn, vì tin vào Thiên Chúa quyền năng, tin là gắn bó tuyệt đối vào Chúa, chấp nhận mọi lời Chúa dạy.
  Đức Tin: là nhân đức siêu nhiên (đối thần) do Chúa ban, giúp ta vững lòng chấp nhận những Lời Chúa dạy, nhờ Hội Thánh truyền lại cho ta. Đức tin là còn sự gắn bó toàn diện con người với Thiên Chúa, đức tin dẫn đến hành động vì ”đức tin không có việc làm là đức tin chết”.
  Đặc tính đức tin: Trước tiên, đức tin là Hồng Ân Chúa ban, nghĩa là Chúa thúc đẩy ta qui hướng về Chúa, Chúa mở lòng mở trí để ta suy nghĩ và đón nhận Chúa và tất cả giáo lý Chúa dạy. Đồng thời, đức tin cũng là Hành vi tự do của con người, có suy nghĩ và chấp nhận : “Tôi tin để hiểu và tôi hiểu để tin nhiều hơn”. Cuối cùng, đức tin cũng là một Ơn ban trong Hội Thánh, chính Hội Thánh là Mẹ trao ban và dạy dỗ ta đức tin. Khi lãnh phép Rửa tội, ta được hỏi : Con xin gì cùng Hội Thánh ? Và ta trả lời : Thưa con xin đức tin… Đức tin mang lại cho con sự sống đời đời.
  Đức tin cần thiết để được cứu độ: Chúa Giêsu dạy : “Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu độ” (Mc 16,16) vì “không có đức tin, thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa” (Dt 11,6). “Đức tin của con đã cứu chữa con”.
  Những điều phải TIN trong Đạo: tóm trong Kinh Tin Kính, gồm 3 điều: 1. Tin Chúa Cha Tạo dựng trời đất,
  2. Tin Chúa Con cứu chuộc loài người
  3. Tin Chúa Thánh Thần, tin đạo Công giáo.
  Sống đức tin: Tuy đức tin do Chúa ban, nhưng cũng có thể bị mất, nếu ta không học hỏi, bồi dưỡng, hay nói đúng hơn là sống đức tin. Sống đức tin là sống đời cầu nguyện, siêng lãnh bí tích, tuân giữ giới răn, sống đời Chứng nhân gương mẫu.4. THỰC HÀNH
  Quyết tâm học hỏi giáo lý, siêng đọc Thánh kinh, để biết Chúa và tin Chúa nhiều hơn.5. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa, xin ban đức tin cho chúng con, để chúng con vững lòng chấp nhận mọi điều điều Chúa dạy, nhờ Hội thánh truyền lại cho chúng con. Amen.

Trả lời