Thập Giá Thương

Ngày đầu nghe tiếng gọi “Adong ! ”
Để lại cháu con một tội dòng.
Từ bỏ nhân sinh Cha chạnh lòng,
Con mình không thể lại ra không.

Lời hứa ngàn năm vẫn tinh ròng.
Ai Cập khuất xa mấy khúc sông,
Sa mạc Ngài sai đúc rắn đồng,
Nhờ Thập Giá cứu người hư vong.

Ngộ thay Thập Giá nở hoa hồng,
Một cây một cội mấy nghìn bông!
Yêu Người chết trần bị đinh đóng,
Hỏi người dương thế, thấy thương không?

Tiên Linh

Trả lời