Bài 49: Sáu Điều Răn Hội Thánh

LỜI CHÚA
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19).

2. GHI NHỚ

1. H. Hội Thánh có nhiệm vụ gì đối với luật Chúa?
T. Hội Thánh là Mẹ và là Thầy, có nhiệm vụ giáo huấn, giúp ta hiểu biết và tuân giữ luật Chúa.

2. H. Hội Thánh có điều gì để giúp ta tuân giữ luật Chúa?
T. Hội Thánh có 6 Điều răn. (x.Kinh Tr.).

3. H. Các điều răn Hội Thánh dạy ta những gì?
T. Điều răn thứ nhất và thứ hai dạy ta thánh hoá ngày Chúa nhật và lễ buộc. Điều răn thứ ba và thứ bốn dạy ta siêng năng Xưng tội và Rước lễ. Điều răn thứ năm và thứ sáu dạy ta giữ chay và kiêng thịt.

4. H. Hội thánh thực hiện quyền giáo huấn cách nào?
T. Quyền giáo huấn được các vị chủ chăn trong Hội Thánh thực hiện bằng việc giảng dạy đạo lý Chúa Kitô, dựa trên Thánh Kinh và Thánh Truyền.

5. H. Hội Thánh có thể sai lầm khi giáo huấn không?
T. Hội Thánh vì được Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và gìn giữ, nên không thể sai lầm khi giảng dạy về đức tin và luân lý.

6. H. Người tín hữu đón nhận giáo huấn Hội Thánh thế nào?
T. Người tín hữu có bổn phận học hỏi, tìm hiểu, vâng nghe và thực hành các giáo huấn của Hội Thánh.

III. THỰC HÀNH   Em tuân giữ luật Hội thánh và vâng lời các vị chủ chăn.

  1. CẦU NGUYỆN   Cầu cho mọi tín hữu biết đón nhận và thi hành các giáo huấn của Hội Thánh.

Trả lời