Bài 44: Điều Răn Thứ Năm

Điều răn thứ 5
TÔN TRỌNG SỰ SỐNG

 1. LỜI CHÚA
  “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hoả ngục thiêu đốt” (Mt 5,21-22).
 2. GHI NHỚ1. H. Điều răn thứ năm dạy ta những gì?

  T. Điều răn thứ năm dạy ta quý trọng thân xác và sự sống của mình cũng như của người khác, và do đó, cấm mọi hình thức xâm phạm đến thân xác và sự sống của con người.2. H. Tại sao ta phải tôn trọng và giữ gìn sự sống?

  T. Vì sự sống con người là ơn huệ linh thánh Thiên Chúa ban. Do đó chỉ có một mình Thiên Chúa là chủ sự sống.3. H. Có những tội nào nghịch với điều răn thứ năm?

  T. Có những tội này:
  – Một là cố sát, nghĩa là cố ý giết người cách trực tiếp hoặc gián tiếp.
  – Hai là làm chết êm dịu.
  – Ba là tự tử.
  – Bốn là phá hoại thân xác hoặc gây nguy hiểm cho sức khoẻ của mình và của người khác.4. H. Ta phải làm gì để giúp cuộc sống chung tốt đẹp?

  T. Mỗi người cần dẹp bỏ tính ích kỷ, nóng giận, trả thù; Cần luyện tập sự dịu hiền và quan tâm đến người khác; đồng thời ra sức loại trừ chiến tranh và xây dựng hoà bình đích thực.

III. THỰC HÀNH
Không gây gổ, đánh lộn.

 1. CẦU NGUYỆN   Xin cho mọi người biết tôn trọng thân xác và mạng sống của bản thân và của tha nhân.

Trả lời