Bài 26: Ơn Kêu Gọi

 1. LỜI CHÚA
  “Bấy giờ Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. (Mt 9, 37-38)
 2. GHI NHỚ1. H. Ơn Kêu gọi là gì?T. Ơn Kêu gọi là ý Chúa muốn mỗi người ở một bậc sống nào đó; nhưng theo nghĩa thông thường, thì Ơn Kêu gọi là tiếng Chúa mời gọi một số người dâng mình cho Chúa, sống bậc Tu trì.2. H. Có dấu nào cho biết mình có ơn Kêu gọi tu trì?

  T. Có ba dấu này:
  – Một là có ý ngay lành và ước muốn dấn thân phục vụ Chúa,
  – Hai là có đủ điều kiện Hội thánh quy định,
  – Ba là được những người có trách nhiệm tuyển chọn.3. H. Người muốn dâng mình cho Chúa thì phải làm gì?

  T. Phải cầu nguyện, suy nghĩ, bàn hỏi với người khôn ngoan và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi.4. H. Bậc Tu trì thường khấn giữ những gì?

  T. Bậc Tu trì thường Khấn giữ ba lời khuyên Phúc âm là: Khiết tịnh; Vâng phục và Khó nghèo.5. H. Bậc Tu trì và bậc Hôn nhân, bậc nào trọng hơn?

  T. Bậc Tu trì trọng hơn, vì người tu dâng trọn đời mình để chuyên lo việc Chúa, và phục vụ anh em đồng loại.

III. THỰC HÀNH
Em luôn cầu nguyện cho có nhiều người dâng mình cho Chúa.

 1. CẦU NGUYỆN
  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng ơn Chúa Thánh Thần để khơi dậy trong chúng con ngọn lửa mến Chúa. Xin cho chúng con biết quãng đại hiến dâng đời sống, đáp lại tiếng Chúa mời gọi để làm việc trong cánh đồng truyền giáo.

Trả lời