Bài 11: Hội Thánh Chúa Kitô

 1. LỜI CHÚA
  “Người lập nhóm Mười hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ ” (Mc 3,14-15).
 2. GHI NHỚ1. H. Hội Thánh là gì?

  T. Hội Thánh là một cộng đoàn những người được Lời Chúa qui tụ, làm thành Dân Thiên Chúa, Thân Thể Chúa Kitô và Đền thờ Chúa Thánh Thần.2. H. Vì sao gọi Hội Thánh là Dân Thiên Chúa?

  T. Gọi Hội Thánh là Dân Thiên Chúa, vì cũng như xưa Chúa chọn Dân Do Thái làm Dân riêng để gìn giữ lời hứa cứu độ, thì Hội Thánh cũng được Chúa chọn làm Dân riêng để tiếp tục công việc cứu độ cho nhân loại.3. H. Vì sao gọi Hội Thánh là Thân thể Chúa Kitô?

  T. Gọi Hội Thánh là Thân thể Chúa Kitô, vì cũng như đầu và thân thể nối kết và chuyển thông sự sống cho nhau thế nào, thì Chúa Kitô và Hội Thánh cũng liên kết mật thiết với nhau như vậy.4. H. Vì sao gọi Hội thánh là Đền thờ Chúa Thánh Thần?

  T. Vì Chúa Thánh Thần luôn ở trong Hội thánh như linh hồn trong thân xác. Người không ngừng xây dựng, thánh hoá và canh tân Hội thánh bằng các ân sủng của Người.5. H. Hội thánh có vai trò nào trong chương trình cứu độ?

  T. Hội thánh do Chúa Kitô sáng lập, để tiếp tục công việc cứu độ nhân loại cho tới ngày tận thế. Hội Thánh còn là dấu chỉ của sự hiệp thông với Thiên Chúa và sự hiệp nhất toàn thể nhân loại.

III. THỰC HÀNH
Em sống ngoan đạo để xứng đáng là Dân Chúa, chi thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần.

 1. CẦU NGUYỆN
  ” Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi mọi người gia nhập Hội Thánh để làm nên cộng đoàn hiệp thông. Xin giúp con sống liên đới với mọi người để xây dựng Hội Thánh nên Đền thờ Chúa Thánh Thần ” .

Trả lời